U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Werkzaamheden

Werkzaamheden Algemene Rekenkamer

In de missie van de Algemene Rekenkamer staat wat ons werkterrein is. Dat zijn naast de ministeries ook instellingen op afstand van het Rijk. Bovendien doen we onderzoek naar de controle op EU-gelden.

Instellingen op afstand van het Rijk

Veel belangrijke taken die in de wet geregeld zijn, worden niet uitgevoerd door de rijksoverheid zelf, maar door instellingen op afstand van het Rijk. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taken, worden deze instellingen en organisaties geheel (of gedeeltelijk) betaald worden met publiek geld. Denk bijvoorbeeld aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), universiteiten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Deze ‘rechtspersonen met een wettelijke taak’ (rwt’s) geven jaarlijks in totaal rond de € 132 miljard uit. Met dit geld worden bijvoorbeeld de volgende taken uitgevoerd:

 • medisch onderzoek;
 • onderwijs;
 • uitvoering van de sociale zekerheid;
 • onderhoud en beheer van het spoor;
 • toezicht op banken.
Omhoog

Rechtspersonen met wettelijke taak besteden belastinggeld

Rwt’s hebben uiteenlopende bronnen van inkomsten. Ze krijgen bijvoorbeeld geld binnen via premies die burgers betalen voor sociale zekerheid en zorg. Ook de kosten die burgers betalen voor bijvoorbeeld het rijexamen zijn bronnen van inkomsten voor de rwt’s. Tot slot krijgen de rwt’s geld van de rijksoverheid. Daarom is het de taak van de Algemene Rekenkamer om hun financiële huishouding te controleren op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Omhoog

Onderzoek naar rechtspersonen met een wettelijke taak

Bij ons onderzoek naar rechtspersonen met een wettelijke taak onderzoeken we niet alleen de financiële huishouding, maar ook de taakuitvoering. De taken die rwt’s uitvoeren zijn van publiek belang en dus is het belangrijk te weten of de deze goed worden uitgevoerd. Ook voor de minister is deze informatie van belang. Hij moet dit zelf in de gaten houden door toezicht uit te oefenen en verantwoording te vragen van de rwt’s. Zo kan de minister op zijn beurt de Tweede Kamer inlichten. Wij kijken in ons onderzoek hoe de minister dit doet Door de kennis die we in dit onderzoek hebben opgedaan te delen willen we een bijdrage leveren aan goed openbaar bestuur.

Omhoog

Geldstromen binnen de EU

Jaarlijks doet de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de controle op EU-gelden in Nederland. We kijken ook naar het beheer van dit geld. We richten ons daarbij onder meer op landbouwsubsidies en op geld dat Europa besteedt aan het wegwerken van structurele economische en sociale verschillen binnen en tussen de EU-lidstaten (de structuurfondsen).

 • EU-trendrapport
  Elk jaar brengen we het zogenaamde ‘EU-trendrapport’ uit. Dat is een overzichtsrapport over beheer en controle van EU-geldstromen in Nederland. Het rapport gaat ook in op de ontwikkelingen in de EU en op de situatie in de andere lidstaten. Met de trendrapporten willen we bijdragen aan een verbetering van het financieel management van EU-geldstromen in Nederland en binnen de Europese Unie. 
 • EU-lidstaatverklaring
  Het kabinet heeft in 2006 besloten jaarlijks een nationale verklaring (de EU-lidstaatverklaring) op te stellen over het beheer en de besteding van gelden van de EU in Nederland. Zo wil Nederland bijdragen aan een beter beheer, een betere verantwoording en een betere controle van het geld dat Nederland afdraagt aan en ontvangt vanuit de EU. De Algemene Rekenkamer beoordeelt jaarlijks de EU-lidstaatverklaring en stuurt hierover een rapport naar de Tweede Kamer. 
Omhoog
 

Volledige versie