U bevindt zich op: Home Publicaties Dossiers Bestuur op afstand Overzicht met rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT)

Overzicht met rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT)

Dit register met rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2017.

Heeft u opmerkingen, aanvullingen en/of correcties? Neem dan contact op met de Algemene Rekenkamer.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Bureau Architectenregister
 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 • Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Omhoog

Buitenlandse Zaken (BZ)

 • FMO
Omhoog

Defensie

 • Stichting Defensiemusea (SDM)
 • Stichting Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek NLDA (SWOON)
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 
Omhoog

Economische Zaken

 • Groene onderwijsinstellingen
  • Wageningen UR
  • Hogere agrarische onderwijsinstellingen (cluster)
  • Agrarische opleidingscentra (cluster)
 • Keurings- en controle-instellingen
  • Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
  • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
  • Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
  • Stichting NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdiensten voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen)
  • Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAKTuinbouw)
  • Skal (Stichting Keur Alternatief voortgebrachte Landbouwproducten)
 • Waarborginstellingen (cluster)
  • Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN)
  • Waarborg Holland
  • College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
  • Distributeurs van elektriciteit en drinkwater, zoals bedoeld in de Wet elektriciteit en drinkwater BES (cluster)
  • Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)
  • Bureau Erkenningen (van de AOC Raad)
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)
  • Examinerende instanties zoals bedoeld in art. 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 (cluster)
  • Kamer van Koophandel
  • Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
  • Raad voor Accreditatie (RvA)
  • Rendac BV
  • Staatsbosbeheer (SBB)
  • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
  • VSL
Omhoog

Financiën

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • De Nederlandsche Bank NV (DNB)
 • Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
 • Stichting Administratie Kantoor Financiële Instellingen (NLFI)
 • Stichting Waarborgfonds Motorverkeer (WM)
 • Waarderingskamer
Omhoog

Infrastructuur en Milieu (IenM)

 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
 • Commissie Milieueffectrapportage (Commissie MER)
 • Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (Kadaster)
 • Havenbedrijf Amsterdam NV / Rijkshavenmeester
 • Havenbedrijf Rotterdam NV / Rijkshavenmeester
 • HISWA-vereniging
 • Innovam Branche Kwalificatie Instituut van de stichting VAM (IBKI)
 • Kiwa Register BV
 • Klassebureaus als bedoeld in art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965
 • Loodswezen (Nederlands Loodswezen BV en drie regionale loodsencorporaties – RLC’s)
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Prorail BV
 • Dienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)
 • Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
 • Stichting Buisleidingestraat Nederland (LSNed)
 • Stichting Milieukeur
 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
 • Stichting Vaarbewijs- en Marifoon Examens (VAMEX)
Omhoog

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Onderwijs en wetenschap

 • Academische ziekenhuizen (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor het primair onderwijs (PO) (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor het voortgezet onderwijs (VO) (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs (cluster)
 • Bekostigde instellingen voor wetenschappelijk onderwijs (cluster)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
 • Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Regionale Opleidingscentra (ROC’s) (cluster)
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het PO (cluster)
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het VO (cluster)
 • Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (Stichting Cito);
 • Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
 • Stichting Participatiefonds
 • Stichting Vervangingsfonds

Cultuur en media

 • Commissariaat voor de Media
 • Cultuurfondsen
  • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Stichting Mondriaan Fonds
  • Stichting Nederlands Filmfonds
  • Stichting Fonds Podiumkunsten
  • Stichting Nederlands Letterenfonds
  • Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Instellingen die op grond van de Erfgoedwet zijn belast met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen
 • Landelijke omroeporganisaties (cluster)
 • Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
 • Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Regionale Publieke Omroep (RPO)
 • Regionale publieke media-instellingen (cluster)
 • Stichting Ether Reclame (STER)
 • Stichting NTR
 • Verzelfstandigde Rijksmusea (cluster)
Omhoog

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 •  Inlichtingenbureau (IB)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Omhoog

Veiligheid en Justitie (V&J)

 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Kansspelautoriteit
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
 • Nationale Politie
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)
 • Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)
 • Particuliere jeugdinrichtingen (cluster)
 • Politieacademie
 • Raad voor de Rechtshandhaving
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Reclasseringsorganisaties (cluster)
  • Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
  • Stichting Verslavingsreclassering GGZ
  • Stichting Reclassering Nederland (SRN)
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 • Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)
 • Stichting Halt
 • Stichting Nidos
Omhoog

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Centraal administratie kantoor (CAK)
 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • College sanering zorginstellingen (CSZ)
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • Wlz-uitvoerders, waaronder begrepen de zorgkantoren (cluster)
 • Zorginstituut Nederland (ZiNL)
 • Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw)
 • Zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren (cluster)
Omhoog
 

Volledige versie